PAH Design

Các văn bản pháp quy liên quan đến việc quản lý, mua bán, sử dụng CCHT và vũ khí thô sơ

  1. Thông tư 30/2012/TT-BCA ngày 29/05/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2012 và thay thế Thông tư số 05/TT-BNV (C13) ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  2. Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 16/2011UBTVQH về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2012 và thay thế Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
  3. Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 ban hành ngày 30/06/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Có hiệu lực từ 01/01/2012.
  4. Thông tư 45/2009/TT-BCA (C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
  5. Công văn số 2051/VPCP-NP ngày 01/04/2008
  6. Thông tư số 10/2002/TT-BCA ngày 26/08/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệcơ quan, doanh nghiệp.
  7. Nghị định 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.