PAH Design
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:414. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:204. Error 9: Invalid character

mat truoc

mat sau

TH? NG?

Cho m?ng Qu v? ??n v?i TBSC - m?t trong nh?ng doanh nghi?p cung c?p d?ch v? b?o v? - v? s? chuyn nghi?p trn ton lnh th? Vi?t Nam. Chng ti t? ho c m?t ??i ng? ban lnh ??o tr?, n?ng ??ng v sng t?o cng l?c l??ng nhn vin b?o v? - v? s? tm huy?t ???c ?o t?o chuyn nghi?p.

Ph??ng chm

Chng ti kinh doanh khng ch? nh?m m?c ?ch thu l?i m cn n? l?c xy d?ng m?i quan h? b?n v?ng, uy tn v?i khch hng v ??i tc. Chng ti khng ch? xy d?ng m?t Cng ty chuyn nghi?p v?i mi tr??ng lm vi?c hi?u qu? m cn t?o c? h?i cho cc nhn vin pht huy t?i ?a kh? n?ng ngh? nghi?p c?a mnh.

S? m?nh

Kht v?ng xy d?ng TBSC tr? thnh m?t trong nh?ng doanh nghi?p cung c?p d?ch v? b?o v? - v? s? chuyn nghi?p hng ??u v kh?ng ??nh v? th? c?a ngnh d?ch v? b?o v? Vi?t Nam v?i b?n b qu?c t?.

Chng ti nh?n th?y

B?ng cch lm vi?c sng t?o t?ng ngy, chng ti ?ng gp cho s? pht tri?n c?a x h?i ??ng th?i ch tr?ng pht tri?n con ng??i, kinh doanh trn n?n t?ng tri th?c v lun coi tr?ng ch? TN.

L do chng ti lm vi?c

Ph?c v?

Khch hng l th??ng ??. Chng ti lun n? l?c t?o d?ng m?i quan h? h?p tc t?t ??p v?i cc ??i tc trn c? s? mang l?i l?i ch song ph??ng, khng ng?ng pht tri?n ho?t ??ng kinh doanh c?a mnh, mang ??n cho khch hng d?ch v? v?i ch?t l??ng t?t nh?t.

Uy tn

Ch? tn qu h?n vng. Trung th?c v uy tn l th??c ?o gi tr? trong mi tr??ng kinh doanh.

H?c h?i 

N?i lm vi?c c?ng l tr??ng h?c v? tri th?c v nhn cch.

L?i nhu?n

Duy tr l?i nhu?n b?n v?ng l m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?m nng cao v? th? c?a Cng ty.

Chng ti lun cho ?n t?t c? cc ??i tc
cng chia s? t?m nhn v kht khao thnh cng

 

Tr? s? chnh:

156 Thch Qu?ng ??c, ph??ng 4, qu?n Ph Nhu?n, Tp H? Ch Minh
?i?n tho?i    : (08) 62 643 520             Fax: (08) 62 643 521
E-mail         : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
                  : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website       : http://tbscsecurity.vn
Hotline        : 0909 962 344

TBSC - ??i tc tin c?y
mang l?i s? bnh yn cho doanh nghi?p c?a b?n

R?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch!